Od 10.06. do 19.06. - firma nieczynna. 

 I. Informacje ogólne. 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę ELMAG Agata Gąsiorek z siedzibą przy ul. Złotej 2D/2 , 30-215 Kraków; NIP: 6781876580, REGON: 356861858. 

Na potrzeby regulaminu sklep internetowy www.elmag.net.pl zwany jest dalej sklepem. 

II. Składanie zamówień. 

1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą sklepu internetowego lub drogą mailową na adres: biuro@elmag.net.pl. 

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 12.00 mogą być zrealizowane następnego dnia roboczego. 

5. Złożenie zamówienia jest skuteczne,jeśli kupujący prawidłowo poda dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adresu e-mail. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ELMAG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić kupującego. 

7. Kupujący ma prawo do zmiany złożonego zamówienia przed jego realizacją informując o tym fakcie sklep telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail. 

III. Oferta. 

1. Zdjęcia oraz rysunki towarów w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego, jednak nie ma to wpływu na jakość oraz funkcjonalność towaru. 

2. Firma ELMAG dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. 

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

IV. Koszty i termin wysyłki. 

1. Towar zamówiony w sklepie zostanie dostarczony pod wskazany adres poprzez firmę kurierską GLS.

2. Dostawa jest realizowana niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty.

V. Płatności. 

1. Realizujemy płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Autopay lub przelewem na rachunek bankowy. 

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon imienny lub fakturę VAT. 

VI. Reklamacje i zwroty. 

1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez firmę faktura VAT lub paragon imienny. 

2. Uwagi dotyczące jakości sprzedawanych produktów, niezgodności faktury ze stanem faktycznym prosimy zgłaszać w formie pisemnej drogą elektroniczną. 

3. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar na własny koszt na adres firmy ELMAG. Odesłany produkt nie może być zniszczony. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. 

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia klient z tytułu rękojmi otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. 

5. Zwrotu wadliwych i omyłkowo zamówionych towarów prosimy dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu. 

6. Reklamacje ilościowe i niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż 7 dni od otrzymania przesyłki. 

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. 

VII.Odstąpienie od umowy. 

1. W ciągu 14ni od otrzymania nabytego towaru, kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej,która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

3. W przypadku skorzystania z powyższego prawa należy złożyć stosowne oświadczenie woli wraz z numerem konta do zwrotu zapłaty, pisząc na adres e-mail : biuro@elmag.net.pl i wysłać towar na własny koszt na adres siedziby firmy ELMAG. 

4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie,gdy nie będzie używany i zostanie odesłany w stanie nienaruszonym, w opakowaniu zawierającym zabezpieczenia przed jego uszkodzeniem w transporcie. 

5. Sklep dokona zwrotu płatności w ciągu 7 dni po otrzymaniu towaru na wskazane przez kupującego konto. 

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji w sklepie jest firma ELMAG.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji,marketingu bezpośredniego własnych produktów na podstawie zgody klienta na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania,wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Firma ELMAG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, nazwy marek etc.), materiały graficzne podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskimi i są wykorzystywane przez sklep wyłącznie do celów informacyjnych. 

4. Nazwy produktów oferowanych przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej". 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 


Akceptuję

Nasza strona używa cookies. Więcej